Kutsuvierasrekisterin tietosuojaseloste

Tietosuoja

Palveluiden käyttäjien yksityisyyden ja oikeusturvan takia on tärkeää, että käsittelemme henkilötietoja asianmukaisesti ja lain vaatimalla tavalla. Sitoudumme noudattamaan Suomessa voimassa olevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä muita toimintaamme sovellettavia lakeja ja säädöksiä, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.  Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka käsittelemme asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja.

Lisätietoa tietosuojasta Tietosuojavaltuutetun sivuilla

Rekisterinpitäjä
Imatran kaupunki / Teatteri Imatra, Virastokatu 2, 55100 IMATRA, Y-tunnus: 0159216-7

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kati Bragge, kati.bragge@imatra.fi , p. 020 6172216

Rekisterin nimi
Teatteri Imatran kutsuvierasrekisteri

Rekisteröityjen ryhmät

Teatteri Imatran kutsuvieraat (nykyiset ja entiset)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Palvelutoimitusten hoitaminen, yhteistyösuhteen luominen, kehittäminen ja ylläpito sekä viestintä ja markkinointi, erityisesti Teatteri Imatran ensi-illoista ja muista tilaisuuksista tiedottaminen ja niihin kutsuminen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään oikeutettuun etuun perustuen.

Rekisterin tietosisältö

  • yhteystiedot ja perustiedot, esim. nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero;
  • henkilön työnantaja tai muu organisaatio; yhteystiedot, kuten osoite ja puhelinnumero;
  • tieto henkilön roolista organisaatiossa;
  • tapahtumahistoria ja muut asiakkuuteen liittyvät tiedot, esim. tarjoukset, sopimukset, palautteet;
  • muut asiakkaan mahdollisesti itse antamat tiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja voidaan kerätä eri tavoin; pääsääntöisesti keräämme henkilötietoja suoraan henkilöltä itseltään tai hänen työnantajaltaan / organisaatioltaan, joissain tapauksissa tietolähteenä voi kuitenkin olla myös julkinen lähde.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista ja lainsäädännön mukaisesti sallittua tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittelijät

Imatran kaupunkikonsernin (mukaan lukien Imatra Base Camp Oy) markkinoinnin ja myynnin määritellyt henkilöt sekä palveluntarjoaja, jonka alustalla rekisteri tai sen osa on (Meidän IT ja talous Oy).

Tietojen siirtäminen EU:n / ETA:n ulkopuolelle; henkilötietojen luovutukset kolmansille osapuolille

Imatran kaupunki / Teatteri Imatra ja ulkoinen palveluntarjoaja (Meidän IT ja talous Oy) eivät siirrä henkilötietoja EU:n / ETA:n ulkopuolelle eivätkä luovuta henkilötietoja käsittelijäryhmän ulkopuolelle siten, että tiedot olisivat tunnistettavissa yksittäistä käyttäjää koskeviksi muissa kuin seuraavissa poikkeustilanteissa: lain tai viranomaismääräyksen velvoittamana, tuomioistuimen määräyksestä tai jos se on muuten tarpeen lain, verkkopalveluiden käyttöehtojen tai hyvän tavan epäiltyjen loukkausten estämiseksi tai selvittämiseksi taikka rekisterinpitäjän tai kolmansien osapuolten oikeuksien suojaamiseksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietojen luottamuksellisuus on rekisterinpitäjälle tärkeää. Imatran kaupunki / Teatteri Imatra on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta häviämiseltä, luovuttamiselta, väärinkäytöltä, muuttamiselta, tuhoamiselta tai luvattomalta pääsyltä.

Rekisterinpitäjä ja ulkoinen palveluntarjoaja (Meidän IT ja talous Oy) säilyttävät rekisterin sähköisesti riittävillä tavoin teknisesti suojatussa, salasanalla ja käyttäjätunnuksella suojatussa ympäristössä, johon vain Imatran kaupunkikonsernin markkinoinnin ja myynnin sekä palveluntarjoajan henkilökunnalla on käyttöoikeudet. Henkilötietojen asianmukainen käyttö on ohjeistettu ja henkilökunnalla on voimassa salassapitosopimus. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat häntä koskevat tiedot sekä vaatia mahdollisia virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita tietoja korjattavaksi. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa, arkipäivisin klo 9.00 - 16.00 välisenä aikana.

Käsitellessämme henkilötietoja suostumuksen perusteella rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Rekisteröidyllä on tietyissä tapauksissa oikeus siirtää toimittamansa henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää henkilötietojensa poistoa rekisteristä edellyttäen, että niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin, tai että niiden käsittelyyn tai säilyttämiseen ei ole voimassa Rekisterinpitäjää koskevia lakisääteisiä velvoitteita. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.

Rekisteriä koskevat pyynnöt on osoitettava henkilörekisterin yhteyshenkilölle, jonka yhteystiedot löytyvät tämän selosteen alusta, käymällä henkilökohtaisesti täyttämässä tietopyyntölomakkeen, jotta voidaan varmistaa pyynnön tekijän oikeus pyyntöön. Pyyntöihin vastataan kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä. Sähköpostiosoitelistan tietojen korjauksiin tai poistoihin liittyvät pyynnöt voi tehdä myös uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

Rekisteröidyllä on myös aina oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että yritys rikkoo voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät täältä: https://tietosuoja.fi/.

Tietosuojaselosteen päivitykset

Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty 30.4.2021.

Imatran kaupunki / Teatteri Imatra seuraa tietosuojalainsäädännön muutoksia sekä haluaa kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa.